Algemene voorwaarden

Annulering
Betaling is verschuldigd op het tijdstip en de manier zoals door Lichtblauw bepaald. Annulering van een individuele coachingsafspraak, deelname aan een GelukkigHB-groep of de Oudercursus en deelname aan een andere activiteit, moet schriftelijk of per email worden gedaan.

Bij annulering van een GelukkigHB-groep, Oudercursus of andere activiteit twee weken of korter vóór aanvang, of bij annulering tijdens een lopende activiteit, is het volledige bedrag verschuldigd.

Annulering van een coachingsgesprek kan tot minimaal 24 uur van te voren. Wanneer wordt afgezegd binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, wordt door Lichtblauw het uurtarief in rekening gebracht.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een groep, cursus of andere activiteit heeft Lichtblauw het recht om te annuleren en zal dit zo spoedig mogelijk laten weten aan de deelnemers. Lichtblauw hoeft daarvoor geen schadevergoeding te betalen.

Lichtblauw houdt zich het recht voor om deelname van een kind of volwassene aan één van de door haar georganiseerde groepen voortijdig te beïndigen wanneer het waarborgen van oa kwaliteit en veiligheid in het gedrang komt. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

Geheimhouding & privacy
Lichtblauw zal alle informatie die door of mbt deelnemers wordt verstrekt vertrouwelijk behandelen.

De adresgegevens die door Lichtblauw aan deelnemers worden gevraagd, worden gebruikt om de deelnemer te kunnen bereiken en benaderen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Overige persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze wordt gevraagd; om een beeld te kunnen vormen van de deelnemer om zo optimaal mogelijk te kunnen aansluiten op diens specifieke behoeften. Ook deze informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer of zijn/haar ouders. Toegang tot deze gegevens is beveiligd. Gegevens zullen worden vernietigd 2 jaar na het laatste contactmoment. Lichtblauw heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle geleverde persoonsgegevens. De deelnemer of diens ouders mogen om wijziging of verwijdering van gegevens vragen wanneer dat nodig is. Als op grond van een wettelijke regeling hiertegen geen bezwaar is, of als deze gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang zijn, dan zal aan dit verzoek worden voldaan.

Betaling vanuit PGB
Vergoeding vanuit PGB is vaak mogelijk. In dat geval wordt er een beschikking afgegeven door de gemeente die door ouders wordt verstuurd naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Lichtblauw stuurt facturen naar ouders, die deze facturen vervolgens doorsturen naar de SVB. De SVB betaalt de facturen rechtstreeks aan Lichtblauw volgens een vastgesteld tarief, gekoppeld aan de zorgcode zoals die is afgegeven door de gemeente. Daar waar dit budget het factuurbedrag niet dekt, dienen ouders het restant zelf te betalen aan Lichtblauw. Ook dienen zij ervoor te zorgen dat zij de facturen van Lichtblauw per direct doorsturen aan de SVB teneinde tot een tijdige betaling te komen. Bij het verzenden van de factuur aan de SVB dient Lichtblauw daarom in cc te worden meegenomen, zodat bekend is wanneer de factuur door ouders is ingestuurd. Wanneer dit niet is gebeurd en Lichtblauw na drie maanden nog geen betaling van het SVB heeft ontvangen, zal zij het bedrag verhalen op ouders. Mocht daarna het SVB alsnog tot betaling overgaan, dan retourneert Lichtblauw dit bedrag aan ouders.